Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Rada Interesariuszy, zwana dalej ”Radą”, zostanie powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.
 2. Rada, zgodnie z treścią listu intencyjnego z dnia 14 czerwca 2011, stanowi organ o charakterze doradczo-opiniodawczym, którego główną rolą jest stworzenie forum dyskusyjnego w zakresie kształtowania wizji zagospodarowania terenów Młodego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przestrzeni publicznej oraz efektywnego wspierania istotnych dla tego terenu przedsięwzięć.
 3. Rada skupia właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów, inwestorów, przedstawicieli: władz Gminy Miasta Gdańska („Miasto”), Stoczni Gdańskiej S.A., artystów, animatorów kultury, architektów, urbanistów, organizacji lokalnych oraz szeroko rozumianych środowisk twórczych działających na terenie miasta Gdańska, służąc rozwojowi Młodego Miasta i wspierając inicjatywy realizowane na jego terenie.

§2

 1. Głównym celem pracy Rady jest ułatwienie wymiany informacji na temat zamierzeń inwestorów i Gminy Miasta związanych z inwestycjami dotyczącymi Młodego Miasta w celu uzyskania możliwie najwyższej jakości zainwestowania, spełniającego warunki zrównoważonego rozwoju. Współpraca w ramach Rady ma prowadzić do zapewnienia spójnego charakteru inwestycji na terenach Młodego Miasta zarówno pod względem społeczno-kulturowym, urbanistycznym, architektonicznym i logistycznym oraz technologicznym.
 2. Działanie Rady nie ogranicza konstytucyjnych i ustawowych praw właścicieli, wieczystych użytkowników gruntów i inwestorów działających na terenie Młodego Miasta.

 

Rozdział II

Członkowie Rady

§3

 1. Członków Rady zaprasza do współpracy Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Skład Rady ma charakter otwarty, członkostwo w Radzie jest dobrowolne, a uczestnictwo w niej oparte jest na społecznej pracy jej członków.

 

Rozdział III

Struktura wewnętrzna Rady

§4

 1. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Przewodniczącego Rady po zasięgnięciu opinii członków Rady.
 2. Członkowie Rady wybierają Zastępcę Przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
 3. Do zakresu zadań Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Rady,
 • zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im,
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz, pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej uprzednio w głosowaniu członków Rady,
 • obsługa administracyjno-organizacyjna Rady, w szczególności:
  • prowadzenie rejestrów inicjatyw podejmowanych przez Radę,
  • sporządzanie zaproszeń do uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
  • informowanie członków Rady o podjętych inicjatywach, spotkaniach, rozmowach i ustaleniach z nich wynikających,
  • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, należy do zadań Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Rozdział IV

Kompetencje Rady

§5

 1. Rada nie ma uprawnień do uzgadniania i opiniowania projektów w zakresie ustawowo przewidzianym dla instytucji i organów administracji samorządowej i państwowej.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  • podejmowanie wszelkich koniecznych inicjatyw mających na celu koordynację działań w celu utworzenia przestrzeni publicznej wysokiej jakości, zarówno w sferze artystycznej i kulturalnej, jak i urbanistyczno-architektonicznej;
  • inicjowanie innych działań niezbędnych do najpełniejszej realizacji zamierzeń Inwestorów służących rozwojowi i podniesieniu atrakcyjności terenów Młodego Miasta;
  • mediacja w spornych kwestiach występujących pomiędzy Interesariuszami;
  • nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

 

Rozdział V

Prace Rady Rady

§6

 1. Rada właściwa jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach leżących w jej kom-petencjach, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się raz na 3 (trzy) miesiące. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź na wniosek 1/3 członków Rady.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zwiększoną częstotliwość spotkań.
 4. Podejmowane przez Radę inicjatywy w żaden sposób nie ograniczają praw Inwestorów do przeprowadzania czynności wynikających z prawa własności lub użytkowania wieczystego, tym niemniej wszyscy członkowie dążą do harmonijnego poszukiwania rozwiązań.
 5. W razie potrzeby na posiedzenia Rady mogą być doraźnie zapraszani specjaliści i konsultanci z zakresu omawianych zagadnień.

 

Rozdział VI

Postanowienia różne

§7

Regulamin  wchodzi w życie z dniem jednogłośnego uchwalenia go przez Radę.

Reklamy